Uvjeti Korištenja - Locavore

Uvjeti korištenja Locavore

zadnja izmjena 23.10.2019

1. Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem web platforme Locavore na web stranici www.locavore.hr (dalje u tekstu: Locavore) u vlasništvu trgovačkog društva TERRA FERTILE d.o.o., Kraljevec II 29, Zagreb, OIB: 60519096451 (dalje u tekstu: Društvo). Uvjeti, kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile, vrijede od dana kada su objavljeni na Locavore-u te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog sa Društvom, a koji je u vezi s korištenjem Locavore-a te obvezuju svaku svaku fizičku i i/ili pravnu osobu koja koristi i/ili posjeti Locavore. Sastavni dio ovih Uvjeta jesu Pravila privatnosti, koja su dostupna na www.locavore.hr/politika-privatnosti Locavore je namijenjen za online promociju ponude domaćih proizvoda, povećanje vidljivosti obiteljskih gospodarstava i svih ostalih koji žele promovirati svoje proizvode (dalje u tekstu: Proizvođači), s krajnjim ciljem povezivanja Proizvođača sa potencijalnim Kupcima. Dakle, Locavore je namijenjen je za svaku fizičku i i/ili pravnu osobu, koja želi biti informirana o određenim proizvodima, koje će pod svojim Profilom objaviti registrirani Proizvođači te ih tako činiti dostupnima potencijalnim Kupcima, a sve u svrhu lakše i brze razmjene iskustava i informacija o lokalnim i autohtonim hrvatskim proizvodima s ciljem doprinosa uspješnoj promociji lokalnih običaja i proizvoda te povećanja opsega lokalnog tržišta.   Svako korištenje Locavore-a koje nije u skladu s Uvjetima, bilo u cijelosti ili u nekom njegovom dijelu, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža Društvo i kršenjem Uvjeta korištenja. Društvo zadržava pravo brisanja, kao i neobjavljivanja svakog teksta na Locavore-u, u slučaju da su tekstovi neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu društva. Društvo također zadržava pravo izmjene sadržaja u smislu ispravljanja pravopisnih pogrešaka i strukture objavljenog sadržaja, sukladno Uvjetima korištenja.   Društvo ne odgovara niti jamči za točnost dostupnih osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u korisničkim računima, dakle registriranim Profilima OPG-ova. Društvo ne odgovara Proizvođačima, Kupcima niti ostalim Korisnicima Locavore-a za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu, svakim daljnjim korištenjem Locavore-a , Proizvođači, Kupci te Korisnici odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane svakog posjetitelja Locavore-a, svakog Proizvođača, Kupca, Korisnika , ali i ostalih trećih osoba. Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Locavore-a, niti za njegovo djelomično ili potpuno nefunkcioniranje te neispravno funkcioniranje. Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka.                      Za sve navedeno odgovorni su pružatelji internetskih i telekomunikacijskih usluga. Locavore može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obujmu, kao rezultat redovnog ili izvanrednog održavanja sustava ili u slučaju unapređenja sustava.   Korištenjem Locavore-a Korisnici, Proizvođači i Kupci daju izričitu privolu Društvu za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje učine dostupnim, u okviru svojih korisničkih računa, odnosno Profila, objavom na Locavore-u ili bilo kojim drugim radnjama koristeći Locavore. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka daje se isključivo u svrhu obavljanja radnji povezanih sa razmjenom podataka o dostupnim proizvodima na Locavore-u te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.   Porizvođači, Kupci i Korisnici koji su fizičke osobe mogu se informirati o obradi svojih osobnih podataka, podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ili mogu u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka bez dodatnog obrazloženja slanjem opoziva privole pisanim putem na adresu: Kraljevec II 29, na e-mail adresu: info@locavore.hr, deaktiviranjem ili brisanjem svog korisničkog računa.   Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uvjetima. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole Proizvođača, Kupca i Korisnika fizičke osobe, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, strogo je zabranjeno. Društvo će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, te Agenciju za zaštitu osobnih podataka.   U nekim slučajevima Društvo može prikupljati i vršiti obradu Vaših osobnih podataka uz Vašu privolu, primjerice kod slanja našeg newslettera i promidžbenih poruka e-pošte. U bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu za njihovo primanje.

2. Definicije

LOCAVORE je naziv za Internet stranicu (web platformu) namijenjenu za korištenje svakom Korisniku te za razmjenu podataka između Proizvođača i Kupca te svakog Korisnika, dakle, fizičkih i/ili  pravnih osoba s jedne strane, koje su u potrazi za proizvodima, te pravnih i fizičkih osoba s druge strane koje takve proizvode nude, a sve u svrhu lakše i brze razmjene iskustava i informacija o lokalnim i autohtonim hrvatskim proizvodima s ciljem doprinosa uspješnoj promociji lokalnih običaja i proizvoda te povećanja opsega lokalnog tržišta. KORISNIK u smislu ovih Uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku pravnu i/ili fizičku osobu koja se koristi Locavore-om, dakle svaki posjetitelj Locavore-a. PROIZVOĐAČ u smislu ovih Uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku pravnu i/ili fizičku osobu koja ima Profil registriran na Locavore-u, a koji mu služi za izlaganje raznih vrsta proizvoda koje isti nudi na tržištu. KUPAC u smislu ovih Uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku pravnu i/ili fizičku i osobu koja ima Profil registriran na Locavore-u te koji koristi Locavore radi pronalaska odgovarajućih  proizvoda i Proizvođača. KORIŠTENJE u smislu ovih Uvjeta je svaki posjet/pristup Locavore-u, svako izlaganje vrsta proizvoda, činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka s ciljem ponude i prodaje proizvoda te svaka radnja poduzeta u svrhu pronalaska odgovarajućeg proizvoda s ciljem kupnje, odnosno činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka radi povezivanja s odgovarajućim Proizvođačem. GDPR je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). OSOBNI PODATAK u smislu ovih Uvjeta je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama GDPR-a i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. CJENIK u smislu ovih Uvjeta je naziv za cjenik Paketa usluga koje su dostupne na web stranici Locavore. PAKET u smislu ovih Uvjeta je naziv za određeni broj usluga koje Proizvođaču pruža Locavore, a koje ovisno o vrsti Paketa, odabire Proizvođač prilikom registracije te za koji plaća iznos mjesečne naknade predviđen za određeni Paket, sukladno Cjeniku Paketa, a koji su dostupi na web stranici Locavore.  PROFIL u smislu ovih Uvjeta je naziv za korisnički račun Proizvođača i/ili Kupca kreiran u svrhu korištenja Locavore-a. UPIT/POZIV u smislu ovih Uvjeta jesu osobni i tehnički podaci, koje Kupac šalje u elektronskoj formi/ telefonskim putem sa ciljem pronalaska odgovarajućeg Proizvođača. PRIKAZ u smislu ovih uvjeta je činjenje vidljivim Profila Proizvođača potencijalnim Kupcima, njegovih proizvoda, lokacije  i ostalih informacija koje će Proizvođač htjeti učiniti vidljivim Kupcu, a sukladno ovim Uvjetima. KORISNIČKA PLOČA u smislu ovih Uvjeta služi za upravljanje registriranim Profilom, a pomoću koje imatelj Profila može u bilo koje doba pregledati i osvježavati pristupne korisničke podatke te pregledati podatke o poslanim i/ili zaprimljenim Upitima, odgovorima na Upite, uključujući ponude, račune i slično (u daljnjem tekstu: Korisničko sučelje).

3. Proizvođač
3.1 Profil

U svrhu korištenja Locavore-a, Proizvođač je obvezan putem registracije izraditi svoj korisnički račun, dakle Profil, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja. Prilikom registracije Proizvođač samostalno bira lozinku, te snosi isključivu odgovornost za tajnost lozinke i korištenje Locavore-a putem pristupnih/korisničkih podataka. Proizvođač se obvezuje da neće davati na upotrebu i/ili korištenje svoj korisnički račun, dakle Profil i lozinku, trećim osobama, te da im neće dati uvid u podatke dobivene od Locavore-a. Proizvođač može u bilo kojem trenutku, po vlastitom nahođenju, promijeniti lozinku. Proizvođač se obvezuje da neće koristiti tuđe pristupne/korisničke podatke ili davati svoje pristupne/korisničke podatke trećim osobama. Proizvođač se obvezuje koristiti sigurne lozinke u skladu s najsvježijim IT standardima, kako bi se na najmanju moguću mjeru svela mogućnost kompromitiranja. Proizvođač se obvezuje bez odgode obavijestiti Društvo ako smatra da su njegovi Pristupni podatci kompromitirani. Proizvođač prima na znanje i suglasan je s time da Locavore ni u kojem slučaju nije odgovoran za posljedice uporabe Pristupnih podataka od strane neovlaštene osobe. Za svako postupanje protivno ovim Uvjetima isključivo je odgovoran Proizvođač.   Proizvođač samostalno, a u skladu s ovim Uvjetima, određuje sadržaj svog Profila kao i Paket usluga Kreiranjem Profila odnosno njegovom registracijom, dakle klikom miša na za to predviđeno polje, Proizvođač daje svoj pristanak da sadržaj njegovog Profila bude vidljiv svakom odgovarajućem Kupcu, ali i po potrebi, svakom posjetitelju Locavore-a, dakle svakom Korisniku. Kreiranjem korisničkog računa, dakle registracijom Profila na Locavore-u, Proizvođač daje svoj pristanak Društvu da njegov sadržaj čini dostupnim javnosti te da isti promovira oglašavanjem ili na drugi prikladan način prema ocjeni Društva.   Proizvođač garantira da je vlasnik odnosno korisnik svih autorskih i/ili srodnih prava na registriranom Profilu, koji se objavljuje na Locavore-u. Za točnost, istinitost i ispravnost unesenih podataka, odgovara isključivo Proizvođač. Za svako eventualno kršenje autorskog i/ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualnog vlasništva, odgovara isključivo Proizvođač Proizvođač ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posljedice koje mogu proizaći objavljivanjem njegovog sadržaja na Locavore-u.   Registrirani Proizvođač može u svako doba unutar djela Profila pod nazivom Korisnička ploča, koji dio je vidljiv samo imatelju lozinke pratiti broj primljenih Upita/Prikaza te koristiti ostale napredne funkcije koje su instalirane ili će to tek biti, primjerice chat aplikaciju namijenjenu za direktnu komunikaciju sa Kupcem.

3.2. Sklapanje Ugovora i Administrativna adresa

Ako Društvo sklapa ugovor sa pravnom osobom, tada osoba, koja sklapa Ugovor sa Društvom jamči da je ovlaštena sklopiti Ugovor u ime i za račun pravne osobe, kao ugovorne strane. U suprotnom za sve obveze nastale iz Ugovora odgovara osobno. Ako Društvo sklapa ugovor sa fizičkom osobom tada ista jamči da ima poslovnu sposobnost potrebnu za sklapanje Ugovora, odnosno da je navršila 18 godina života. Proizvođač prima na znanje i suglasan je s time da adresa e-pošte koja je prilikom kreiranja, odnosno registracije Profila upisana ili navedena od strane Proizvođača služi kao kontakt adresa za sva pitanja koja se pojave za vrijeme trajanja Ugovora sklopljenog sa Društvom (dalje u tekstu: Administrativna adresa). Smatra se da su Društvo i Proizvođač sklopili Ugovor kada Proizvođač putem Administrativne adrese prihvati ponudu Društva koju je Društvo poslalo Proizvođaču na njegovu Administrativnu adresu. Narudžba se obavlja elektronskim putem, klikom miša prilikom odabira Paketa na Locavore-u. Društvo će potvrdu o sklopljenom Ugovoru dostaviti putem administrativne adrese Proizvođaču te na adresu sjedišta Proizvođača. Proizvođač može raskinuti navedeni Ugovor bez obrazloženja, u roku od osam (slovima: osam) dana od dana dostave na adresu sjedišta Proizvođača.

3.3. Korištenje usluga Locavore

Usluga korištenja Locavore-a naplaćuje se sukladno izabranom Paketu dostupnim na web stranici Locavore.  Proizvođač, prilikom registracije Profila samostalno bira koje usluge Društva želi koristiti, a sve sukladno  ponuđenim Paketima te Cjeniku Paketa. Cjenik može biti mijenjan, te će Proizvođaču takva promjena odmah biti vidljiva na Korisničkoj ploči unutar Profila. Proizvođač može u bilo koje doba promijeniti Paket usluga koje Locavore pruža. Korištenje novog Paketa usluga biti će u  primjeni od prvog dana sljedećeg mjeseca. Promjena Paketa je besplatna te ne postoje nikakvi dodatni troškovi. Društvo će Proizvođaču za svaki mjesec korištenja odabranog Paketa, ispostaviti račun sukladno Cjeniku Paketa dostupnim na web stranici Locavore, najkasnije do 15. (slovima: petnaestog) dana u mjesecu za usluge korištenja Paketa koji je bio u primjeni u prethodnom mjesecu. Rok plaćanja je osam (slovima: osam) dana. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obaveze, pored glavnice, dužnik duguje i zatezne kamate u skladu sa relevantnim odredbama materijalnog prava, a vjerovnik ima pravo pokrenuti i postupak prisilne naplate. Cijena korištenja usluga je bez PDV-a.

3.4. Raskid i otkaz Ugovora

U slučaju nepoštivanja bilo kojih obaveza koje proizlaze iz ovih Uvjeta, sklopljenog ugovora sa Društvom te iz Pravila o privatnosti, Društvo kao i Proizvođač mogu raskinuti sklopljeni ugovor s trenutnim učinkom. Ugovor se otkazuje dostavom pismena na adresu sjedišta ugovorne strane kojoj se ugovor otkazuje.

3.5. Odnos Proizvođača i Društva

Društvo ne može jamčiti opseg, niti sadržaj Upita/Poziva od strane Kupaca. Proizvođač je suglasan da povezivanje s potencijalnim Kupcem kroz Upite/Pozive i Prikaze ne znači garanciju realizacije kupoprodaje proizvoda. Ovisno o podacima danih od strane Kupaca, putem posebno osmišljenih programskih rješenja, Društvo spaja Proizvođače i Kupce na najučinkovitiji i najsvrsishodniji način.   Društvo nije odgovorno niti može biti odgovorno za moguće sporove između Proizvođača, Kupaca te ostalih Korisnika Locavore-a. Društvo nije odgovorno za sve dogovore i međusobne odnose između Proizvođača, Kupaca i ostalih Korisnika Locavore-a. 

3.6. Osobni podaci

Za potrebe sklapanja i izvršavanja Ugovora, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: GDPR), Društvo od Proizvođača ima pravo zatražiti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, adresu za korespondenciju, adresu e-pošte, OIB, broj fiksnog i mobilnog telefona za fizičke osobe te naziv, adresu sjedišta, adresu za korespondenciju, adresu e-pošte, OIB, broj fiksnog i mobilnog telefona te ime i prezime kontakt osobe za pravne osobe i druge vrste Pružatelja usluga, primjerice, obrtnike i slično (u daljnjem tekstu: Podaci).   Upisom Podataka, prilikom kreiranja Profila na Locavore-u ili slanjem Podataka na bilo koju adresu e-pošte u vlasništvu Društva, Proizvođač daje svoj pristanak za upotrebu Podataka u svrhu sklapanja i ispunjavanja Ugovora te jamči da su Podaci točni, potpuni i ažurni. Proizvođač prima na znanje i suglasan je s time da je na zahtjev Društva dužan predočiti odgovarajuće isprave kojima se dokazuje njegova potrebna ovlaštenj, primjerice ovlaštenje za sklapanje Ugovora sa Društvom. Proizvođač prima na znanje i suglasan je s time da je jedini odgovoran da Podaci budu točni, potpuni i ažurni za svo vrijeme trajanja Ugovora Društvo se obvezuje štititi Podatke Proizvođača u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

4. Kupac
4.1. Profil

 U svrhu korištenja Locavore-a, Kupac je obvezan putem registracije izraditi svoj korisnički račun, dakle Profil, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja.   Prilikom registracije Kupac samostalno bira lozinku, te snosi isključivu odgovornost za tajnost lozinke i korištenje Locavore-a putem pristupnih podataka. Kupac se obvezuje da neće koristiti tuđe pristupne podatke, davati na upotrebu i/ili korištenje svoje korisničke podatke, dakle Profil i lozinku trećim osobama, te da istima neće dati uvid u podatke dobivene od Locavore-a. Kupac može u bilo kojem trenutku, po vlastitom nahođenju, promijeniti lozinku. Kupac se obvezuje koristiti sigurne lozinke u skladu s najsvježijim IT standardima, kako bi se na najmanju moguću mjeru svela mogućnost kompromitiranja. Za svako postupanje protivno ovim Uvjetima isključivo je odgovoran Kupac.   Kupac se obvezuje bez odgode obavijestiti Društvo ako smatra da su njegovi Pristupni podatci kompromitirani. Kupac prima na znanje i suglasan je s time da Locavore ni u kojem slučaju nije odgovoran za posljedice uporabe Pristupnih podataka od strane neovlaštene osobe.   Kupac sam određuje sadržaj svog Profila, a na temelju prethodno postavljenih upitnika prilikom registracije Profila. Uneseni sadržaj se objavljuje na Locavore-u uz prethodno odobrenje Kupca, koji svoje odobrenje daje ispunjavanjem i kreiranjem Profila te prihvaćanjem registracije, dakle klikom miša na za to predviđeno polje. Kupac, kreiranjem Profila, dakle registracijom, daje pristanak da njegov Profil bude vidljiv svakom odgovarajućem Proizvođaču, a po potrebi i svakom posjetitelju Locavore-a, dakle svakom Korisniku. Za točnost, istinitost i ispravnost unesenih podataka, odgovara isključivo Kupac koji je podatak unio. Kupac garantira da je vlasnik odnosno korisnik svih autorskih i/ili srodnih prava na vlastitom Profilu koji objavljuje na Locavore-u. Za svako eventualno kršenje autorskog i/ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualnog vlasništva, odgovara isključivo Kupac. Kupac ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posljedice koje mogu proizaći objavljivanjem njegova sadržaja na Locavore-u. Ukoliko Kupac koristi Locavore u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda, usluga i sl.), Društvo će svaki takav korisnički račun blokirati i ukloniti s Locavore-a te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu protiv štetnika.

4.2. Korištenje usluga web stranice Locavore

Kupac se može bez ikakve nadoknade, upoznati s Profilom Proizvođača te proizvodima koje isti nudi , kao što može u skladu s ovim Uvjetima preuzeti podatke o Proizvođaču, a sve u skladu sa dostupnim opcijama. Kupac se obvezuje da svoj korisnički račun na Locavore-u koristiti isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o proizvodima i Proizvođačima. Predaja Upita je besplatna. Predajom Upita Kupac se ne obvezuje na izbor Proizvođača. Sve kasnije radnje, nastale nakon predaje Upita, a nakon spajanja Kupca sa Proizvođačima, ovise o radnji i volji Kupaca i proizvođača. Postavljanjem Profila na Locavore-u, Kupac daje svoj pristanak Društvu da njegove Upite proslijedi Proizvođaču, odnosno da ga spoji s odgovarajućim Proizvođačem. Registrirani Kupac može se koristiti Profilom u svako doba, uključujući i korištenje ostalih naprednh funkcija koje su instalirane ili će to tek biti, primjerice chat aplikaciju, za direktnu komunikaciju sa Proizvođačem. Kupac može, u za to predviđena polja opisati vlastita iskustva sa Proizvođačem te ocijeniti njihovu uslugu i proizvode, a sve u skladu sa ovim Uvjetima, u suprotnom Društvo zadržava pravo da iste briše, odnosno da iste ne prikaže. Društvo zadržava pravo da ne prosljeđuje niti prikazuje Upite za koje Društvo smatra da nisu regularni te da nisu u skladu s ovim Uvjetima.

4.3. Odgovornost

Društvo nije odgovorno niti može biti odgovorno za moguće sporove te moguće odnose i dogovore između Proizvođača, Kupaca te Korisnika. Sve radnje nastale nakon predaje Upita / Poziva te Prikaza, ovise isključivo o radnji i volji Kupaca i Proizvođača.

4.4. Osobni podaci

Upisom podataka, prilikom kreiranja Profila na Locavore-u ili slanjem Podataka na bilo koju adresu e-pošte u vlasništvu Društva, Kupac daje svoj pristanak za upotrebu Podataka u svrhu spajanja s Proizvođačem te jamči da su Korisnički podatci točni, potpuni i ažurni. U slučaju registracije Profila Društvo može prikupiti podatke, kao što su ime i prezime, OIB, adresu prebivališta/ boravišta/sjedišta, adresa e-pošte, telefonske brojeve, IP adrese, podatke o lokaciji, podatke o plaćanju. Prilikom spajanja Kupca i Proizvođača Društvo koristi podatke koje mu je Kupac dao prilikom ispunjavanja Upita, a za potrebe spajanja s odgovarajućim Proizvođačem. Kupac prima na znanje i suglasan je s time da je jedini odgovoran da Podaci budu točni, potpuni i ažurni za svo vrijeme trajanja Ugovora Društvo se obvezuje štititi Podatke Kupca u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Klijenti mogu u svakom trenutku pristupiti svom Profilu na Locavore-u i sami upravljati svojim osobnim podacima sukladno ponuđenim opcijama Profila.

 5. Ništetnost pojedinih odredaba Uvjeta korištenja

U slučaju da je bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja ništetna, ostale odredbe ostat će u cijelosti na snazi.

 6. Izmjena i dopuna Uvjeta korištenja

Proizvođač, Kupac te svaki Korisnik prima na znanje i suglasan je s time da Društvo ima pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove Uvjete korištenja, uključujući i Pravila privatnosti, s time da će isti o tome biti pravodobno obaviješten objavom novosti o izmjeni i dopuni Uvjeta na www.locavore.hr/uvjeti-korištenja i na www.locavore.hr/politika-privatnosti.

7. Obavijesti Korisniku

Korisnik prima na znanje i suglasan je s time da se sve obavijesti Korisniku u pogledu bilo kojeg pitanja vezanog uz Uvjete korištenja te Pravila o privatnosti objavljuju na Locavore-u.

Ovi Uvjeti korištenja, kao i sve njihove izmjene i dopune, stupaju na snagu danom objave na web stranici Locavore i primjenjuju se na svakog Proizvođača, Kupca i Korisnika, dakle svakog posjetitelja Locavore-a te svaku pravnu i /ili fizičkuo sobu s kojom je Društvo sklopilo Ugovor u vezi s korištenjem Locavore-a.

 9. Sudska nadležnost i mjerodavno pravo

 Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva, Proizvođača, Kupaca i Korisnika, uz ove Uvjete korištenja primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo.   Sve eventualne sporove će Društvo, Proizvođači, Kupci, Korisnici, te svaka pravnu i /ili fizičkuo sobu s kojom je Društvo sklopilo Ugovor u vezi s korištenjem Locavore-a, pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.